Zug-Regulierung

Inteligentní řešení optimalizující funkčnost komínových systémů šetří energii a snižují emise. Kvalita produktů německé firmy Kutzner + Weber je založena na 70-ti letých zkušenostech v oblasti regulace tahu komínových systémů.

Regulátory tahu

Slouží pro optimalizaci a rovnoměrnost tahu komínu a zvyšují účinnosti spalování. [...]

Dimezování spalinových cest a komínových systémů vychází z potřeb připojených spotřebičů. Výkonnost spalinové cesty, nebo chcete-li tah komínu, v průběhu roku kolísá vlivem proměnlivých povětrnostích podmínek a teplotních změn. Pro zajištění bezpečného provozu jsou spalinové cesty projektovány pro vnější teplotu 15°C (dle EN 13384). Během topné sezóny, ve které jsou spotřebiče nejčastěji provozovány, pak může docházet k nevhodnému zvýšení teplotního gradientu, zvyšení podtlaku ve spalinové cestě a tím k nepříznivému ovlivnění spalovacího procesu a snížení jeho ekonomičnosti. Dochází ke snížení účinnosti a ke zvýšení spotřeby paliva. regulátory tahu slouží k omezení hodnoty podtlaku na úroveň potřebnou pro optimální průběh spalování příslušného spotřebiče.

Regulátory tahu jsou mechanické nebo motorem ovládané komponenty, které zajišťují konstantní hodnotu podtlaku ve spalinové cestě. Jakmile hodnota podtlaku ve spalinové cestě stoupne na optimální hodnotu, regulátor tahu se otevře a regulovaným přívodem vzduchu do systému omezí podtlak na nastavenou úroveň. Při poklesu podtlaku se regulátor tahu opět uzavře. Tento jednoduchý a zároveň efektivní princip zajišťuje rovnoměrné podmínky pro hoření a tím i měřitelnou úsporu energie. Vysoká návratnost prostředků investovaných do regulátoru tahu je dána snížením spotřeby paliva a představuje jednoduchou cestu ke snížení nákladu na vytápění a to jak pro domácí, tak i pro průmyslové použití. Dalším významným argumentem hovořícím ve prospěch regulátorů tahu je snížení emisí dané rovnoměrným spalováním.

Instalace regulátoru tahu:

 • obvykle ve stejné místnosti se spotřebičem
 • nejvyšší účinnosti regulátoru tahu dosáhnete umístěním blízko spotřebiče
 • regulátor tahu může být umístěn i v komínovém tělese. Instalace pod sopouchem je kvůli menšímu množství sazí vhodná pro spotřebiče na pevná paliva.

TIP: Pokud Vás zajímá, jak takový regulátor v praxi funguje, podívejte se na přiložené video(soubor MPEG, 6MB)


Komínové ventilátory

Pro zvýšení tahu komínu bez komplikací ve spalinové cestě, komínový průduch zůstává vždy volný, a to i v době provozu. [...]

 • zvyšuje funkčnost „slabého“ komínu, ideální podpora hoření v prvotní fázi
 • ventilátor může být vypnut v průběhu hoření, aniž by došlo k jeho poškození
 • tlaková komora ventilátoru jde jednoduše otevřít a vyčistit
 • ventilátor není nutno odmontovávat kvůli vymetání komínu
 • vlastní ventilátor je umístěn mimo spalinovou cestu
 • velmi vhodné pro spotřebiče na tuhá paliva a biomasu

Popis funkce komínového ventilátoru

Okolní vzduch je nasáván ventilátorem (A) a vháněn do tlakové komory (B). Tento vzduch získává průchodem úzkou štěrbinou (C) vysokou rychlost proudění. Vyvolaný podtlak „vytahuje“ spaliny z komínu (D).


Spalinové klapky

Teplocitlivé a motorové spalinové klapky pro úsporu energie a a jistější uzavření spalinové cesty. [...]

 • ušetřete až 4000 kWh energie ročně
 • zabránění ztrát otevřeným/vyhaslým topeništěm /v klidovém stavu
 • teplo z topeniště v klidovém stavu zůstává v budově
 • minimalizace tepelných ztrát způsobených prouděním atmosférickým plynovým spotřebičem
 • snížení odvodu ohřátého vzduchu z místnosti
 • teplocitlivé klapky pracují bez spotřeby další energie
 • aktivní ochrana životního prostředí s velmi krátkou dobou návratnosti
 • bezpečnost provozu spotřebičů v kaskádě

Bezpečnost provozu spotřebičů v kaskádě

Stále častěji jsou spotřebiče společně zapojené v kaskádě provozovány v přetlaku.

Aby bylo zabráněno zpětnému tahu skrz spotřebič, který není momentálně v provozu, je nutno zajistit spotřebič pomocí spalinové klapky. Jako řešení této situace u otevřených plynových spotřebičů nabízíme osvědčené tlakotěsné a spolehlivé řešení klapkami řady MUK 80/125 a řady MUK 100/150.